هی فلانی زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک.آن هم از دست عزیزی که زندگی را جز برای او وجز با او نمی خواهی !

SMS بعدی>>>